Organizacja zajęć

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Obecnie uczniowie OREW realizują obowiązek szkolny w klasach:

I-III szkoły podstawowej,

IV-VI szkoły podstawowej,

I-III gimnazjum,

I-III Przysposabiającej do Pracy

Grupach przedszkolnych

w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: pedagodzy, psycholog i logopeda. Uczniowie uczestniczą również w indywidualnych zajęciach rehabilitacji leczniczej - zgodnie z zaleceniem lekarza. Ośrodek zapewnia opiekę medyczną.

Zajęcia grupowe prowadzone przez pedagoga odbywają się codziennie w poszczególnych klasach i zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach poznawczych, plastycznych, muzyczno- rytmicznych i ruchowych. Ta forma zajęć sprzyja wdrażaniu dzieci do współdziałania, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz uczy przestrzegania zasad społecznych.

Tematyka zajęć dotyczy najbliższego środowiska przyrodniczo- społecznego, tego co dziecko otacza, co samo może zobaczyć i przeżyć. Duże znaczenie odgrywają wyjścia w środowisko otwarte, zapoznanie uczniów w bezpośredni sposób z zagadnieniami życia społecznego.

Organizowane są m.in.: wyjścia do miejsc publicznych np. dom kultury, biblioteka - konkursy plastyczno-techniczne, zoo, spacery, pikniki, imprezy okolicznościowe: spotkanie opłatkowe, mikołajki, choinka, walentynki, andrzejki, bal karnawał. W ramach integracji z otoczeniem współpracujemy z wieloma placówkami na terenie miasta i gmin okolicznych. Zapraszamy do nas młodzież, zachęcamy do uczestnictwa w naszych zajęciach, wspólnie przygotowujemy przedstawienia.

W Ośrodku funkcjonują grupy edukacyjno- terapeutyczne, które realizują założenia podstawy programowej zawartej w "Programie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym".

Uwzględniając poziom funkcjonowania dziecka głęboko upośledzonego intelektualnie, zespół specjalistów (TEAM) opracowuje indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze, poszukuje najbardziej optymalnych metod, które stworzą dziecku z głęboką dysfunkcją intelektualną odpowiednie warunki do dalszego rozwoju, a tym samym umożliwią mu nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności, dostosowanych do jego indywidualnych predyspozycji psychofizycznych.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez rodziców. Prowadzący zajęcia nauczyciel posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Zajęcia indywidualne i grupowe obejmują przede wszystkim:

- naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

- usprawnianie lub rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej,

- rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo - ruchowej oraz rozwijanie mowy i myślenia,

- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

- rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

- naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.