Zajęcia edukacyjne

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami.

Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Obecnie uczniowie OREW realizują obowiązek szkolny w klasach:

I-III szkoły podstawowej,

IV- VI szkoły podstawowej,

I-III gimnazjum,

I- III Przysposabiającej do Pracy,

 

Celem głównym edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych a w szczególności wyposażenie go - stosowanie do jego możliwości - w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 

Cel powyższy realizujemy poprzez następujące zadania:

- zapewnienie poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,

- ułatwienie kontaktu z drugą osobą w najpełniejszy sposób werbalnie lub pozawerbalnie (piktogramy, komunikatory, gesty Coghamo),

- rozwijanie świadomości ciała i kontroli nad nim,

- poznawanie i pogłębianie znajomości schematu własnego ciała oraz nabycia podstawowych umiejętności samoobsługowych i wykorzystanie ich w codziennym życiu, zdobycie maksymalnej samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

- rozwijanie orientacji w otoczeniu - wielozmysłowe poznawanie i eksplorowanie środowiska oraz zmian, które w nim zachodzą,

- zapewnienie każdemu dziecku optymalnej niezależności oraz poczucia decydowania o sobie,

- kształtowanie poczucia przynależności dziecka do społeczeństwa i tolerancji jego zachowań,

-wdrażanie do współżycia , współdziałania i wzajemnej pomocy w kontaktach społecznych,

-uczestnictwo w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości.

 

Treści nauczania i wychowania związane są z celami edukacyjnymi i indywidualnymi programami terapeutycznymi. Opracowane są przez zespół specjalistów OREW i odpowiadają indywidualnym potrzebom edukacyjnym. Zakres treści nauczania i wychowania ulega poszerzeniu w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności. Uwzględniając powyższe nauczyciele - terapeuci układają miesięczne plany pracy dla grup edukacyjno-terapeutycznych

 

W szkole podstawowej w nauczaniu początkowym (klas I-III) obowiązują zajęcia edukacyjne:

- Kształcenie zintegrowane.

- Religia.

- Zajęcia rewalidacyjne.

 

W szkole podstawowej w klasach IV-VI i gimnazjum wyodrębnia się:

 

1. Zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotów:

- Funkcjonowanie w środowisku.

- Muzyka z rytmiką.

- Plastyka.

- Technika.

- Wychowanie fizyczne.

- Religia.

 

2. Zajęcia rewalidacyjne.

Treści programowe są ze sobą w ścisłej korelacji i mają charakter otwarty, dostosowany do potrzeb, możliwości rozwojowych i percepcyjnych oraz upodobań ucznia. Realizacja programu odbywa się w warunkach zapewniających dziecku życzliwą atmosferę, poczucie komfortu i zaufania do nauczyciela. Bazę nabywania umiejętności i nawyków stanowią czynności znane i lubiane przez dziecko, związane z życiem codziennym organizowane w środowisku domowym, społecznym i przyrodniczym.

 

Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: pedagodzy, psycholog i logopeda. Uczniowie uczestniczą również w indywidualnych zajęciach rehabilitacji leczniczej - zgodnie z zaleceniem lekarza. Ośrodek zapewnia opiekę medyczną podczas pobytu uczniów w placówce.

 

Praca w zespole edukacyjno-terapeutycznym przebiega dwutorowo: poprzez odbywające się codziennie zajęcia grupowe i indywidualne, wzbogacone o terapię logopedyczną, psychologiczną i rehabilitację ruchową. Ważnym elementem jest rozwijanie sprawności samoobsługowej dzieci i dążenie do uzyskania maksymalnej ich samodzielności. Stałym elementem dnia jest inicjująca, zorganizowana aktywność - krąg poranny - dający możliwość ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijania możliwości komunikacyjnych, integracji percepcyjno-motorycznej. Formuła kręgu zawiera pewne stałe punkty: prezentacja własnej osoby, zaznaczenie obecności, ustalenie pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, obserwacja pogody. Krąg stanowi okazję do systematycznego utrwalania znanych lub wprowadzania nowych wyrazów, pojęć : matematycznych, przyrodniczych oraz ćwiczenia analizy słuchowej. Wykorzystywane są tu różnego rodzaju wierszyki i piosenki, których treść jest ilustrowana ruchem, a celem jest utrwalanie pewnej wiedzy. Krąg poranny jest przede wszystkim okazją do nawiązania kontaktu między dziećmi i wychowawcą oraz zwróceniem uwagi na każdą osobę, pozwala dziecku na bycie przez jakiś czas w centrum zainteresowania grupy. W kręgu powstaje naturalna sytuacja do zainicjowania " tematu" zajęć.

 

Zajęcia grupowe prowadzone przez nauczyciela - terapeutę i odbywają się codziennie w poszczególnych zespołach terapeutyczno-wychowawczych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach poznawczych, plastycznych, muzyczno-rytmicznych i ruchowych. Ta forma zajęć sprzyja wdrażaniu dzieci do współdziałania, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz uczy przestrzegania zasad społecznych. Tematyka zajęć dotyczy najbliższego środowiska przyrodniczo- społecznego, tego co dziecko otacza, co samo może zobaczyć i przeżyć. Duże znaczenie odgrywają wyjścia w środowisko otwarte, zapoznanie uczniów w bezpośredni sposób z zagadnieniami życia społecznego. Organizowane są wyjścia do miejsc publicznych np. domu kultury, biblioteki (konkursy plastyczno-techniczne), zoo, spacery, pikniki, organizowane są także imprezy okolicznościowe: spotkanie opłatkowe, mikołajki, choinka, walentynki, andrzejki, bal karnawał. W ramach integracji z otoczeniem współpracujemy z wieloma placówkami na terenie miasta i gmin okolicznych. Organizujemy zajęcia otwarte, integracyjne na które zapraszamy do nas rodziców, opiekunów i młodzież ze szkół średnich, którą zachęcamy do uczestnictwa w naszych zajęciach, wspólnie przygotowujemy przedstawienia

Klasa Przysposabiająca do Pracy to czwarty etap edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (po ukończeniu gimnazjum) w wieku od 21 do 24 lat.
Celem edukacji w klasie Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości, przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem i mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Nauka w szkole trwa 3 lata, opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

Rewalidację indywidualną – (zajęcia z oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem, tyflopedagogiem) – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają zainteresowania.

Wychowanie fizyczne, Zajęcia Sportowe – umożliwiają usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwalają kształtować ich sylwetkę, uczą sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, rehabilitacyjnej oraz na terenach sportowych.

Zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty.

Religię

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:

W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

PRACE OGRODNICZE – uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.

PRACE BIUROWE – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu;

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych:

- technik: decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii,
- materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w odpowiednio wyposażonych pracowniach; stolarskiej, krawieckiej, poligraficznej, tkackiej, plastycznej.

 

W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, zajęcia praktyczne w polu, sadzie itp.

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.