OREW w Zamościu prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju, przeznaczone dla dzieci przejawiających zaburzenia w rozwoju od chwili ich wykrycia do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Grupa Wczesnego Wspomagania w OREW w Zamościu jest organizowana dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017r.

 

Nasz ośrodek posiada warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności wykwalifikowanych specjalistów, odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

Forma zajęć:

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny.

Wymiar zajęć:

Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez zespół terapeutyczny.

Zespół terapeutyczny:

Wczesne wspomaganie prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej "zespołem", powoływany przez dyrektora OREW w Zamościu.

 

W skład zespołu wchodzą:

- Pedagog specjalny

- Psycholog

- Logopeda

- Lekarz rehabilitacji

- Terapeuta zajęć ruchowych

- Terapeuta Integracji Sensorycznej

- Inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka

 

Do zadań zespołu należy w szczególności:

- Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny;

- Współpraca z jednostkami współdziałającymi w zakresie wczesnego wspomagania, w szczególności jednostkami opieki zdrowotnej i jednostkami pomocy społecznej, w zakresie prowadzonej rehabilitacji, terapii i pomocy społecznej;

- Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, a także koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie tych programów;

- Analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań w zakresie kształcenia, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

- Określenie sposobu i warunków współpracy z rodziną dziecka;

- Szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka

 

Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

- Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania;

- Udzielanie pomocy w rozpoznawaniu zachowań dziecka oraz prawidłowej reakcji na te zachowania;

- Informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania

 

Pomoc jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie jest bezpłatna.

Pobierz podanie

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.