Państwa - Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski - zwłaszcza do osiągnięcia przez nie jak najwyższego stopnia osobowego rozwoju.

DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH ONZ

Pkt.2 Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawnienia fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.
Pkt.4 Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.

ART. 23 KONWENCJA PRAW DZIECKA

MISJA

Misją naszego Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcić własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.

Misja ta realizowana jest w Polsce w 125 kołach z 13000 członków i 363 placówkach, z których korzysta 22000 dzieci i dorosłych, w tym:

  • 27 ośrodków wczesnej interwencji (10200 dzieci)
  • 60 ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (3600 osób)
  • 35 ośrodkowych domach pomocy (900 osób)
  • 81 warsztatach terapii zajęciowej (3000 osób)
  • 4 zakładach aktywizacji zawodowych (150 osób)

CEL

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.